พ.ค. 30

เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

รวมเล่ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ กันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น  ชุดฝึกอบรม  แนวปฎิบัติการวัดผล  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ

ดาวโหลด

พ.ค. 30

แนวการเขียนอ้างอิงเอกสารจากเว็บไซต์

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะเมื่อต้องการข้อมูลต่าง ๆ มักจะใช้ ดร.goo นี่แหละช่วยเหลือเสมอ…ก็เลยลองหาวิธีการที่เราจะสามารถอ้างอิงเว็บไซต์มาจัดทำบรรณานุกรม มาดูครับว่ามีวิธีการเขียนอย่างไร

แบบไทย (อันนี้เอามาจากหนังสือเรียนน่ะ)

ผู้แต่ง. ปีที่สืบค้น. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ URL. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.

EX.

พัชรา แสงศรี. ๒๕๔๗. จังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://travel.mweb.co.th/north/Chiangmai/index.html. ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗
แบบสากล

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ปีที่พิมพ์;.[screens (หน้า)]
[cited (ปี เดือน(ย่อ) วันที่เข้าถึง)] Available from(เข้าถึงได้ที่) : URL : ชื่อ URL.

EX.
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01
[cited 2008 Oct 3]. Available from: http://www.cancer-pain.org/

  • ชื่อผู้แต่ง  คือชื่อผู้เขียนเรื่องนั้น  เรียงตามลำดับตัวอักษร
  • ชื่อเรื่อง   คือชื่อเรื่อง หัวข้อที่แสดง แบบไทยทำตัวเอียงด้วยนะ
  • แหล่งที่มา URL   คือ URL หรือ IP ADDRESS ทั้งหมดในช่อง ADDRESS (เว็บไซต์นั้นแหละ) จะยกมาเฉพาะชื่อ web site ไม่ได้ แบบไทย อย่าลืมใส่ (ออนไลน์). ด้วย
  • ปีที่พิมพ์    ต้องกำหนดปีที่พิมพ์ หรือปีที่ข้อมูล ข้อความ ใน webpage นั้น  update   ซึ่งหาได้จาก Home Page ของ website นั้น   ปีที่พิมพ์นี้ (เช่น วันที่เขียนเอนทรี่นี้) ไม่ใช่ปีที่เราพบข้อความทาง Internet
  • วันเืดือนปีที่สืบค้น  เพราะว่าบางทีมันค่องข้างละล่มบ่อย ให้ใส่วันที่เวลาค้นเจอเว็บด้วย เพื่อว่าจะได้มีเวลาเป็นหลักฐาน เจอเมื่อไหร่ Read the rest of this entry »

พ.ค. 26

คิดอย่างไรกับการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน

การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

สสมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัดและการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม” จัดการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ….

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหา

test_teach2

พ.ค. 26

คณิตศาสตร์ส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างไร

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ต้น โดย อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้มากเท่ากับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ในการออกแบบการนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ….

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็ม

math_middleschool2

พ.ค. 25

ครูกับการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นหัวข้อในการบรรยายก่อนเริ่มการอบรมเรื่อง “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” ให้กับครูผู้สอน ซึ่งทาง สสวท. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในศตรวรรษที่ 20

………………ผู้สนใจเนื้อหาของการบรรยายสามารถดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยายได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

21stCentury_Edu

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

พ.ค. 25

สไลด์เรื่อง ระบบนิเวศ

eco_slides

สำหรับคุณครูที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับ

ดาวน์โหลดคลิก

 

พ.ค. 10

เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบ ( Item Analysis )

การวิเคราะห์ข้อสอบ ( Item  Analysis ) เรียบเรียงโดย      พ.ท.หญิง ปวรส  บุตะเขียว

การวิเคราะห์ข้อสอบ  เป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ  เพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้น  มีระดับความยากหรือค่าความง่าย ( Difficulty  index  or  Easiness )    และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ ( Disciminant  index ) เพียงใด     รวมทั้งพิจารณาถึงประสิทธิภาพของตัวลวงในข้อเลือกตอบของข้อสอบข้อนั้นด้วย ผลการวิเคราะห์จะทำให้ทราบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ข้อสอบที่มีคุณภาพจะสามารถนำไปวัดและประเมินผลได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อมั่นได้

ดาวน์โหลด

พ.ค. 09

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง51

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ
http://www.curriculum51.net/upload/standard.pdf

 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
http://www.curriculum51.net/upload/cur_20081218145146.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์)
http://www.curriculum51.net/upload/cur_20081218145415.pdf

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์)
http://www.curriculum51.net/upload/cur_20081218145621.pdf

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
http://www.curriculum51.net/upload/cur_20081218145829.pdf
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
http://www.curriculum51.net/upload/cur_20081218150036.pdf

พ.ค. 09

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร 51

เอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนการใชัหลักสูตรแกน กลาง ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเีทียน  พัทยา จังหวัด ชลบุรี

ดาวโหลดเอกสาร

การเขียนรายงานการวิจัยระดับสถานศึกษา

การเขียนรายงานการวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบการบรรยาย สัมมนาการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง

แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับใช้ในโครงการโรงเรียนนำร่อง)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.curriculum51.net/upload/cur-51.pdf

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  ที่ได้ทำการแปล เป็น ภาษาอังกฤษ (English Version) ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในฉบับนี้ ไม่ได้จัดทำเป็นรูปเล่ม แต่ทำในรูปไฟล์ (Soft Files) ให้แก่ผู้สนใจ

http://www.curriculum51.net/upload/20090825113117.zip

 

พ.ค. 09

เอกสารแนวทางการจัดค่าย

ดาวน์โหลดคลิกเลย

Page 2 of 1712345...10...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress
Get Adobe Flash player