ม.ค. 29

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

http://www.ziddu.com/download/10871644/03R63.DOC.html

ม.ค. 29

การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

เริ่มเรียนรู้ทั้งหมดได้ข้างล่างนี้

1. การเปิดไฟล์และแก้ไขไฟล์

2. การพิมพ์ข้อความ

3. การใส่ภาพนิ่ง

4. การใส่ภาพเคลื่อนไหว

5. การใส่เสียง

6. การใส่วีดิโอ

7. การเชื่อมโยงไฟล์

8. แนะนำโครงสร้างบทเรียน

9. การสร้างแบบทดสอบ

10. การใช้โปรแกรม SnagIT จับภาพในจอคอมพิวเตอร

11. การแทรก Link โดยการแยกส่วนของภาพ

12. การเปลี่ยนรูปแบบไฟล์วีดิโอ

13. การตัดต่อวีดิโอ

14. การปรับแต่งไฟล์เสียง

15. การทำแบบทดสอบด้วย Hotpotatoes

Read the rest of this entry »

ม.ค. 28

วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R.

วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R.

เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นปัญหาอย่างยิ่ง
ทั้งตัวครูผู้สอนที่ไม่มีทักษะเนื่องจากไม่ได้เรียนจบเอกทางการสอนภาษาอังกฤษ
และจำเป็นต้องสอนหลายชั้น / วิชา
และตัวนักเรียนเองก็มีปัญหาด้านการเรียน
ด้านเศรษฐกิจ และผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือ ให้ความรู้ได้
จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ อ่านไม่ออก สะกดคำไม่ได้
เกิดความเกลียด มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ครูจึงจำเป็นต้องหาวิธีการสอนที่จะชักจูงให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
และเรียนได้ด้วยความสนุก ความเข้าใจ มีการใช้ภาษาทางกาย
ให้นักเรียนร่วมฝึกหรือทายท่าทางทำให้นักเรียน มีความคิดรวมยอด
มากกว่าบังคับให้ท่องจำคำศัพท์ หรือลอกตามหนังสือโดยขาดความเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหานี้ ดังนี้

1.การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R. (ตัวอย่าง)
2.Power point วิธีการสอน

ม.ค. 27

คู่มือการ “สร้างข้อสอบ”

คู่มือการ “สร้างข้อสอบ”

ม.ค. 27

เอกสารประกอบการสอนโครงการ “สรุปเข้มโค้งสุดท้าย ม.ปลาย

เอกสารประกอบการสอนโครงการ

สรุปเข้มโค้งสุดท้าย ม.ปลาย

ตัวอย่างข้อสอบ

1. คำขวัญใดแสดงเหตุผล

ก. ลูกมากจะยากจน   ข. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
ค. นำไหลไฟสว่าง     ง. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ

2. ข้อใดมีโครงสร้างการแสดงเหตุผลทั้งข้อสนับสนุนและข้อสรุป

ก. ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ
ข. ราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้น พ่อค้าเลยต้องปลอมปนข้าวชนิดอื่น
ค. การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวจนทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงขึ้น
ง. การขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินเกิดจากการประกาศปิดสถาบัน 58 แห่ง

รายละเอียดไฟล์ 5.26 MB

ม.ค. 26

คำอธิบายรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1- ม.3

คำ อธิบายรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1- ม.3   ไฟล์ Word แก้ไขได้    มีทั้ง การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ / ตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา

ม.ค. 25

หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ…สู่ชั้นเรียน(หนังสือความรู้สำหรับครู)

หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ…สู่ชั้นเรียน(หนังสือความรู้สำหรับครู)

มีทั้งหมด 116 หน้า

รายละเอียด

โหลดที่นี่ครับ

ม.ค. 25

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6

โหลดที่นี่ครับ

ม.ค. 24

ห้องเรียนสร้างสรรค์(หนังสือสำหรับครู)

ห้องเรียนสร้างสรรค์(หนังสือสำหรับครู)

ทั้งหมด 192 หน้า

โหลดที่นี่

 

ม.ค. 24

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อ

โหลดที่นี่ครับ

Page 4 of 17« First...23456...10...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress
Get Adobe Flash player