ม.ค. 23

พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

 

1. ปฏิจจสมุปบาท (dependent  origination)

ความหมายของปฏิจจสมุปบาท

การศึกษาพระพุทธศาสนา ผู้ศึกษาไม่พยายามทำความเข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาท แล้วก็หาได้ชื่อว่าได้ศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศศักดาแห่งความเป็นผู้ตรัสรู้ก็ด้วยการรู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้เอง พื้นดินก็เป็นที่ตั้งรองรับบรรดามนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ฉันใด ปฏิจจสมุปบาท ก็เป็นที่ตั้งรองรับอริยสัจจ์ 4 และหมวดธรรมทั้งหลายฉันนั้น สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท

ก่อนที่ผู้ศึกษาจะได้ทราบความหมายอันลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ในภูมิปัญญาของผู้นำมาบอกเล่าโปรดทราบความหมายตามรูปศัพท์ก่อน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

คำว่า ปฏิจจสมุปบาท แยกศัพท์ออกเป็น ปฏิจจ = อาศัย + สมุปบาท = เกิดขึ้นพร้อมกันหรือถ้าจะแยกให้ละเอียดก็จะได้ = ปฏิ = เฉพาะ + อติ = ยิ่ง สํ = พร้อม +อุป = เข้าไป + บาท = เกิด เมื่อแปลโดยความหมายก็จะได้ความว่า การเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันหรือมาปรับสำนวนภาษาใหม่ว่า ธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น” หรือการเกิดขึ้นที่มีลักษณะเป็นวัฏฏจักรกล่าวคือไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิต้องอาศัยสิ่งอื่น

หาก จะพิจารณาถึงความเป็นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลหรือเอกภพนี้ไม่มีสิ่ง ใดเลยที่ไม่อาศัยกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างย่อมอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปตาม สภาพของตน

ผู้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทย่อมจะเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ย่อมรู้สาเหตุแห่งการเกิดและการดับไปของชีวิตของสัตว์ทั้งปวง และย่อมเข้าใจเหตุผลแห่งการดำเนินไปของวัฏฏจักรแห่งชีวิตและสามารถดับอวิชชาตัณหาอุปาทาน ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดทุกข์ในวัฏฏสงสารได้

โหลดทั้งหมด 51 หน้า ที่นี่ครับ

ม.ค. 23

พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551

 

โหลดที่นี่

 

ม.ค. 22

จิตสำนึกความเป็นครู

จิตสำนึก:ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้งห้า

ครู :ผู้สั่งสอนศิษย์

ครูพึงประพฤติตามหลักปฏิบัติ โดยตั้งตนอยู่ในธรรม 5 ประการของผู้แสดงธรรม

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีขั้นตอนถูกลำดับ
2. จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล
3. ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี
4. ไม่มีจิตเพ่งเล็ง มุ่งเห็นแก่อามิส
5. วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น

ครูที่ดีต้องมี  4 รู้

1. รู้จักรัก
2. รู้จักให้
3. รู้อภัย
4. รู้เสียสละ

ครูที่ดีต้องมี  5 ว.

1. วินัย
2. วิชา
3. วิธี
4. วิจารณญาณ
5. เวลา

ครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครู เป็นผู้ชี้ทางแห่งความรู้
ครู ต้องเป็นนักเทคโนโลยี
ครู ต้องรู้ภาษาอังกฤษดี
ครู ต้องเป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้
ครู ต้องเป็นนักเรียน

โหลดเอกสารประกอบการเรียน
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ที่นี่ครับ

ม.ค. 22

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์

[3425_4171.jpg]

โหลดที่นี่

ม.ค. 21

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ไฟล์ Power Point
เนื้อหาประมาณ 70 กว่าหน้า
ครูทุกๆท่านควรอ่าน

ม.ค. 20

ทฤษฎีการเรียนรู้-ปรัชญา (เป็น power point)

ทฤษฎีการเรียนรู้-ปรัชญา (power point)

มี 10 หัวข้อ 20 หน้าครับ

โหลดได้ที่นี่ครับ

ม.ค. 20

คลิปการสอนการหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ SPSS 11.5

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

ม.ค. 19

แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

1.1 ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

1.2 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

1.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน   

2. โรงเรียนทั่วไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

2.1 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2.2 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

2.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

สถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทำสิ่งต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

 

ม.ค. 19

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1 ของสพฐ.

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วป.1(สพฐ.)
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1C178D1009AJPZPXWJFIHXYOICQ4D8

ม.ค. 19

เนื้อเพลงลูกเสือ 72 เพลง

1.ทำดี

ลูกเสือสำรอง ต้องทำให้ดีที่สุด

ดีที่สุด ดีที่สุด ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสำรอง

2.ในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลูกเสือ เมื่อเรามาร่วมอยู่

ต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง

ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง

งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย

3.แพ็ค

แพ็ค แพ็ค แพ็ค เด็กๆเขาชอบกันนัก

ทุกคนรู้จัก คำว่า แพ็ค ๆๆ

แพ็ค แพ็ค แพ็ค ได้ยินแล้ว ขานแพ็ค รับ

รีบวิ่งเอามือมาจับ แล้วทำเป็นวงกลมเล็ก

4.แกรนด์ฮาวล์

แพ็ค แพ็ค แพ็ค ขานแพ็ค แล้วทำวงกลม

ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนั่งยองๆ หงายมือแล้วก็ร้อง

อาเคล่า เราจะทำดีที่สุด

กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า

จงทำดี นี่คือหน้าที่ หมู่บริการ ทุกคนดก็ขาน เราจะทำดี

เสร็จสิ้นพิธี แกรนด์ฮาวล์
Read the rest of this entry »

Page 5 of 17« First...34567...10...Last »
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress
Get Adobe Flash player